Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van OutdoorKids gRunn voor ééndaagse en meerdaagse activiteiten. Deze voorwaarden treden in werking per 1 januari 2021 voor overeenkomsten die op of na die datum zijn gesloten.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

 1. Buitensport: alle sportieve of recreatieve buitensport waaraan onder begeleiding, dan wel met voorafgaande instructie, kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt, zowel indoor als outdoor.
 2. Arrangement: Door OutdoorKids gRunn bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, en ook het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten.

Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van OutdoorKids gRunn worden begeleid.

 1. Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van activiteiten. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) buitensport.
 2. Activiteit: door OutdoorKids gRunn bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden buitensport of dienst of combinatie van buitensport en dienst.
 3. Begeleide activiteiten: activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) OutdoorKids gRunn worden begeleid.
 4. Eendaags activiteit: een activiteit die door OutdoorKids gRunn wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen.
 5. Meerdaagse activiteit: een activiteit die door OutdoorKids gRunn wordt aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur dan wel waarbij een overnachting is inbegrepen.
 6. Eendaags arrangement: Een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door OutdoorKids gRunn wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen.
 7. Meerdaags arrangement: Een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door OutdoorKids gRunn worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.
 8. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met OutdoorKids gRunn.
 9. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.
 10. Overeenkomst: overeenkomst tussen OutdoorKids gRunn en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit.
 11. Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen.
 12. Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit.
 13. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit.

Artikel 2: Werkingssfeer

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens OutdoorKids gRunn gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met OutdoorKids gRunn of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.
 3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van OutdoorKids gRunn. Dit laat onverlet dat de contractant en OutdoorKids gRunn individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.
 4. OutdoorKids gRunn is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3: Prijswijziging

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van OutdoorKids gRunn, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 4: Betaling

 1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door OutdoorKids gRunn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
 2. Als de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft OutdoorKids gRunn het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van OutdoorKids gRunn op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 3. Als OutdoorKids gRunn op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de deelnemer de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van OutdoorKids gRunn op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. De door OutdoorKids gRunn in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Als het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 5. Het recht van de contractant om zijn vorderingen op OutdoorKids gRunn te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij OutdoorKids gRunn in staat van faillissement is geraakt.
 6. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
 7. een betalingstermijn is overschreden
  b. de contractant failliet is, of in surseance van betaling is
  c. de contractant of diens bedrijf wordt ontbonden
  d. de contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 5: Annulering

 1. Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan OutdoorKids gRunn. Deze bedraagt:
 2. Bij annulering 30 dagen of minder voor het plaatsvinden van de activiteit is de contractant gehouden 25% van de reserveringswaarde te betalen.
  b. Bij annulering 7 dagen of minder voor het plaatsvinden van de activiteit is de contractant gehouden 50% van de reserveringswaarde te betalen.
  c. Bij annulering 48 uur of minder voor het plaatsvinden van de activiteit is de contractant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.
 3. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten (à 10 euro per boeking) als dezelfde activiteit door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van OutdoorKids gRunn, wordt gereserveerd voor dezelfde periode.

Artikel 6: Voortijdig vertrek door de deelnemer(s)

Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

Artikel 7: Verplichtingen van de contractant

 1. De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door OutdoorKids gRunn gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.
 2. Bij een activiteit in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de deelnemers in bezit zijn van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting enz. Als de deelnemer wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel) van de activiteit kan deelnemen is OutdoorKids gRunn niet aansprakelijk.
 3. OutdoorKids gRunn houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
 4. Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden met uitzondering van activiteiten als proeverijen. Deze dient dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer

 1. OutdoorKids gRunn kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  als de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van OutdoorKids gRunn niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.
 2. OutdoorKids gRunn kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden als de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.
 3. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.
 4. Als OutdoorKids gRunn of de vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en ook dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.
 5. De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

 1. Als op verzoek van de contractant OutdoorKids gRunn overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft OutdoorKids gRunn het recht om extra kosten in rekening te brengen.
 2. Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake als de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 3. Als OutdoorKids gRunn overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Als de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan OutdoorKids gRunn te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van al betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van de activiteit.
 4. Een deelnemer die verhinderd is om aan het activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de contractant en OutdoorKids gRunn – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
 5. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
  b. het verzoek voor vervanging dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk bij OutdoorKids gRunn te worden ingediend,
  c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de vervanging

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

 1. OutdoorKids gRunn heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. OutdoorKids gRunn is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
 2. OutdoorKids gRunn heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van OutdoorKids gRunn hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
 3. OutdoorKids gRunn heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten als er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.
 4. Als de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 11: Klachten

 1. Als de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
 2. Als de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ondernemer.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. OutdoorKids gRunn is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal, verlies van persoonlijke eigendommen of schade, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan OutdoorKids gRunn is toe te rekenen.

Deelname aan alle activiteiten is voor eigen risico.

OutdoorKids gRunn is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

 1. De contractant is tegenover OutdoorKids gRunn aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.
 2. OutdoorKids gRunn verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen.

Contractant dient een eigen reis/ongevallen verzekering af te sluiten.

 1. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Artikel 13: Wet- en regelgeving

 1. OutdoorKids gRunn zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.
 2. De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
 3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.